KRS 2007 Péče o zeleň, rizikové kácení | Skviřín 26, 348 02, Bor | IČO 761 79 826 | DIČ CZ770 70 32 443

Prořezy korun stromů

Tento zásah se provádí převážně za účelem zlepšení poměrů v koruně stromu. Řezem se upravuje konstituce koruny daného stromu. Nejvhodnější dobou pro provádění většiny řezu je vegetační období, kdy dochází prakticky okamžitě k zahájení hojicích procesů daného řezu. Výhodou řezu ve vegetačním období jsou jasně patrné suché větve a tudíž jejich snadnější odstranění. Technologicky řez provádíme u vzrostlých exemplářů horolezeckou technikou. U exemplářů nižšího vzrůstu lze použít pouze žebřík či vhodné nástroje.

Výchovný řez

Jedná se o jeden ze základních zásahů, který ovlivní budoucí vzhled a vzrůst daného jedince. Hlavním cílem je vhodné zapěstění koruny mladého jedince, s ohledem na charakter jeho využití a umístění (park, komunikace, volná krajina atd.). Pokud je řez správně proveden, ušetří svému majiteli následnou péči o strom. Tento zásah nesmí být příliš radikální, měl by být prováděn spíše postupně v průběhu vývoje stromu (např. v lesní_školce) Řez je nutné opakovat v prvních 5ti letech života stromu každoročně, poté se interval může prodloužit na 2-4roky aby po dospění jedince plynule přešel do některého z dalších typů_řezu. Období provádění : období plné vegetace (březen – červen).

Zdravotní řez

Jde o nejběžnější a v současné době i nejvíce používaný typ řezu. Jedná se o komplexní opatření, které by mělo stabilizovat, případně posílit zdravotní stav daného exempláře a zvýšit jeho bezpečnost. Z koruny stromu se odstraňují suché, odumírající, vzájemně se křížící,nevhodně postavené,případně jinak nežádoucí větve, odstraňují se i pahýly či výmladky. Ani tento zásah nesmí být proveden příliš radikálně. Samozřejmostí je ošetření daného řezu vhodným způsobem (konzervace před hnilobou, houbami atd.) Řez opakujeme v intervalech 5-10let Období provádění : období plné vegetace (duben – srpen).

Bezpečnostní řez

Zásah, který provádíme zejména v zastavěných oblastech, kde prosychající větve hrozící odlomením spolu se suchými odumřelými větvemi představují ohrožení zdraví a majetku osob. Tento typ řezu by měl být tím nutným minimem v péči o vzrostlé stromy v bcích a městech. Řez opakujeme v intervalech 5 -10let Období provádění : kdykoli během roku.

Redukční řez

Jedná se o zásah, kdy potřebujeme např. zkrátit, či odstranit větve v závislosti na provozních podmínkách - např. pokud se stromy nachází v blízkosti vedení vysokého napětí, větve zasahují nad těleso komunikace, v blízkosti budov, za účelem snížení těžiště a váhy stromu apod. Tento zásah může mít často poměrně radikální charakter, vždy jej ale realizujeme s ohledem na budoucí vývoj jedince. U tohoto radikálního řezu je třeba mít na paměti že výrazně zasahujeme do habitusu daného jedince a to ovlivní i budoucí růst. Stromu jemuž zredukujeme korunu bude nutné věnovat neustálou zvýšenou péči po celou dobu jeho dalšího života . Z tohoto důvodu tento řez realizujeme jen se závažných důvodů.Tento řez je zároveň i finančně náročný. Období provádění : období plné vegetace (duben – srpen)v případech silnějších zásahů v druhé polovině vegetačního klidu (únor- březen).

Speciální řezy

Jedná se o zvláštní skupinu řezů, jež se využívají pouze ve specifických případech daných buď stavem stromu nebo častěji jeho zvláštním pěstebním tvarem. Patří sem řezy tvarovací. Tyto řezy jsou velmi nákladné a jejich cílem je vytvoření nepřirozeného tvaru stromu, spojené i s omezením jejich velikosti. Jde o řez hlavový, na čípek, rekonstrukční řez. Období provádění : druhá polovina vegetačního klidu (únor- březen).